Losing is not terrible. What's terrible is that you are obsessed with the idea of "losing."

失去并不可怕,可怕的是你执着于“失去”这个念头。

การสูญเสียไม่น่ากลัว ที่น่ากลัวก็คือความคิดของเธอที่ยังยึดติดกับการสูญเสียไม่ปล่อยวาง


ไม่จำเป็นต้องเก็บคำพูดของคนพูดไม่คิด มาคิดมาก เพราะตัวมันยังไม่คิดเลย


อย่ามองหาสิ่งที่ขาดหาย จงเห็นค่าสิ่งที่มีอยู่


Life is like chess(Go), no regrets

人生围棋,落子不悔

Rénshēng wéiqí, làozi bù huǐ

เดินหมากล้อมยังต้องคิด เดินหมาชีวิตไม่คิดได้อย่างไร


Twice The Pride, Double The Fall.

Count Dooku talk to Anakin in Star war ep3


Consider how hard it is to change yourself

and you’ll understand what little chance you have in trying to change others.


Everything that happens is always good


Just understand other, no need to force other to understand us.


To play a wrong note is insignificant to play without passion is inexcusable


The best way to predict the future is to create it.

The purpose of a business is to create a customer.

Leadership is defined by results not attributes.

Management is doing things right; leadership is doing the right things.

The most important thing in communication is to hear what isn't being said.

Time is the scarcest resource and unless it is managed nothing else can be managed.

Whenever you see a successful business, someone once made a courageous decision.

The aim of marketing is to know and understand the customer so well the product or service fits him and sells itself.


Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works.

You can't just ask customers what they want and then try to give that to them. By the time you get it built, they'll want something new.

Steve Jobs


Your most unhappy customers are your greatest source of learning.

Software is a great combination between artistry and engineering.

Whether I'm at the office, at home, or on the road, I always have a stack of books I'm looking forward to reading.

Bill Gates


Our greatest glory is not in never falling, but in rising every time we fall.

Life is really simple, but we insist on making it complicated.

I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand.

When anger rises, think of the consequences.

Confucius


The Biggest Communication Problem Is That We Listen To Reply, Not To Understand.


เป็นหัวหมาดีกว่าเป็นหางมังกร

Dr. PONLACHART CHOTIKARN


Take effort 30% to get result 80% may better than take 100% to get 100%

Nitsawan Katerattanakul (PO Agoda)


ทำตามแผนอย่าทำตามใจ

Do by plan dont do by emotion

Um Bitcoin Skyfall


Someone is sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago.

Warren Buffett


The mind is everything. What we think, we become.

Peace comes from within.

Hatred does not cease by hatred, but only by love; this is the eternal rule.

Thousands of candles can be lighted from a single candle, and the life of the single candle will not be shortened. Happiness never decreases by being shared.

Health is the greatest gift, contentment the greatest wealth, faithfulness the best relationship.

To keep the body in good health is a duty... otherwise we shall not be able to keep our mind strong and clear.

Buddha


For what shall it profit a man, if he gain the whole world, and suffer the loss of his soul?

Jesus Christ


There is nothing either good or bad but thinking makes it so.

The course of true love never did run smooth.

Listen to many, speak to a few.

There is no darkness but ignorance.

Nothing can come of nothing.

What is past is prologue.

Everything has beauty, but not everyone sees it.

William Shakespeare


The supreme art of war is to won the war without battle.

All warfare is based on deception.

Victorious warriors win first and then go to war, while defeated warriors go to war first and then seek to win.

Don't fight if you are not going to win.

Know your enemy & know yourself. Fight a hundred battles win all hundred battles.

Strategy without tactics is the slowest route to victory. Tactics without strategy is the noise before defeat.

Conserve the energy and use it in the right way

Pretend inferiority and encourage his arrogance.

Sun Tzu - The Art of War


Perfection is achieved, not when there is nothing more to add, but when there is nothing left to take away.

Antoine de Saint-Exupery


Be your own instructor.

อตฺตนา โจทยตฺตานํ - จงเตือนตนด้วยตนเอง

ตนเตือนตนของตนให้พ้นผิด ตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือน

ตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือน อย่าแชเชือนรีบเตือนตนให้พ้นภัย

ท่านพุทธทาศ


Hurry be not.


CFO asks CEO: "What happens if we invest in developing our people & then they leave us?"

CEO: 'What happens if we don't, and they stay?"

บางครั้งการจะลงทุนทำอะไร ถ้ามัวแต่คิดแต่ผลเสียสุดท้ายก็ไม่มีใครได้ประโยชน์เลย


“Our lives are not our own.

We are bound to others, past and present, and by each crime and every kindness, we birth our future.”

“We are only what we know”

“My life amounts to no more than one drop in a limitless ocean. Yet what is any ocean, but a multitude of drops?”

Truth is singular. It's 'versions' are mistruths.”

David Mitchell, Cloud Atlas


Every day create your history

Every path you take you're leaving your legacy

Michael Jackson song "HISTORY"


Don't Think you are.Know you are.


Neo: So is this the same Oracle who made the prophecy?

Morpheus: Yes, she is very old. She has been with us since the beginning.

Neo: Beginning?

Morpheus: Of the resistance.

Neo: And she knows what? Everything?

Morpheus: She would say she knows enough.

The Matrix


No one can say the decision is right or wrong except the result will

Attack on Titan - the Anime


Better phone is mobile phone

Best phone is invisible and not exist.

The best software doesn't Exist!

Because :

User want result not your program.

BugDay Bangkok 2012


"ชีวิตมนุษย์เรานี่ อิ่มเดียว หลับเดียวเท่านั้น "

คำว่าอิ่มเดียวหลับเดียวนั้น มาจากพระพุทธพจน์ ที่ทรงให้ตัดความโลภ เพื่อให้ชีวิตเป็นสุข ให้รู้จักคำว่าพอ

เพราะมนุษย์เรานั้นจะกินได้มากเท่าใด ก็ไม่เกินอิ่มของตน พออิ่มแล้วก็เท่านั้นแหละ อะไรก็ไม่วิเศษอีกแล้ว การนอนก็เช่นกัน จะนอนนานแค่ไหนก็แค่อิ่มนอนของตัวเองเท่านั้น มนุษย์เรานั้นวุ่นวายอยู่ทุกวันนี้ ก็เพราะไม่รู้จักอิ่ม ได้มาอิ่มแล้วก็ยังอยากได้อีก นอนอิ่มแล้วก็อยากนอนอีกอยากได้ให้มันมากขึ้นไปอีก ถ้าคนเรายึดในหลักว่าอิ่มเดียวหลับเดียว โลกก็จะเป็นสุข ไม่ต้องแก่งแย่งชิงดี และแสวงหาจนทำให้เดือดร้อน


คำถาม ที่ดีเกิดจาก ความคิด

คำตอบ ที่ดีเกิดจาก การลงมือทำ !!!

Teerasak Kroputaponchai


Wrong question wrong answer

Teerasak Kroputaponchai


"Don't go with the better guy, go with the guy who makes you better"

Movie: This means war


"สิ่งที่ไม่นิ่ง ไม่ใช่เป้า แต่เป็นใจเจ้าต่างหาก"

The target is not shaking the only shaking is yours.

Movie: The Warrior's Way


With great power comes great responsibility

Spiderman

ไม่ต้องบินให้สูงอย่างใครเขา

จงบินเอาเท่าที่เราจะบินไหว

ท่าที่บินไม่จำเป็นต้องเหมือนใคร

เพียงบินไปให้ถึงฝันเท่านั้นพอ

ความลำบากที่เกินทน จะหลอมคนให้ทนทาน

ความสบายที่ยาวนาน จะรอนรานความเป็นคน

Photchara Sangkhaphan


หมากที่ไม่จำเป็นไม่ควรเดิน(ถมที่ตัวเอง) กิจกรรมที่ไม่จำเป็นไม่ควรทำ(เสียเวลา)


Anger is not an emotion. Its an action that you can decided how to react.

Bob Pascazio


Help people while you can. You will regret a chance to help people when you are sick or need help.

Speak the truth even they might not understand today. They will understand on someday. Without speaking they may lost.

Um Anusorn


It means no worries for the rest of your days

It's our problem-free philosophy

Hakuna Matata!

The Lion King